Taşıtlı Köyü Derneği Tüzüğü

ÖNSÖZ

2004 yılında kurulan derneğimizin tüzüğü aşağıdaki gibidir.

DERNEK KURULUŞUNA ÖNCÜLÜK EDEN GURBETCİ KÖYLÜMÜZ HASAN AKKURT’A TEŞEKKÜRLER SUNARIZ.

KISACA AMACIMIZ

                BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM.

HACI BEKTAŞI VELİ

 TUNCELİ İLİ HOZAT İLÇESİ TAŞITLI KÖYÜ ÇEVRE, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1-) DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

Derneğin adı, TUNCELİ İLİ HOZAT İLÇESİ TAŞITLI KÖYÜ ÇEVRE, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ‘dir.

 

a-) Derneğin merkezi, İstanbul’dadır.

                   b-) Şubesi veya temsilciliği yoktur.

c-) Derneğin adresi, Okmeydanı, Piyalepaşa Mah, Kuzey Sok no:149/A BEYOĞLU-İSTANBUL

 

MADDE 2-) DERNEĞİN AMACI

 

Taşıtlı Köylüleri arasında birlik ve beraberliği temin ederek, her türlü sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmayı sağlamak, yöre halkının kültürel değerlerini, görgü ve geleneklerini yaşatıp korumak, Taşıtlı Köyünde okul, ibadet yeri, sağlık ocağı, kabristan vesaire gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak, Köyün tarihi ve doğal değerlerini korumak ve yaşatmak, köyün imar ve yapılaşmasına, çevre değerlerinin ve ormanlarının korunmasına, köydeki üretim faaliyetlerine bilimsel ve teknolojik yöntemlerle katkıda bulunmaktır. Doğal afet ve kazalar ile sair toplumsal travmalarda, ekonomik ve manevi destek ve katkı sunmaktır.

Yine, aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek  federasyon  çatısı altın birleşerek bu belirtilen amaçları gerçekleştirmektir.

 

MADDE 3 -) ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

 

Dernek amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen alanlarda ve usullerle faaliyetleri gerçekleştirilir.

 

 1. Başta İstanbul’da yaşayan köylülerimiz olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki tüm köylülerimiz arasında iletişimi sağlamak; yine her türlü sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmayı sağlamak; sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyette  bulunmak; ayni, nakdi ve fikri yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerçekleştirmek.
 2. Sosyal, kültürel, eğitim ve spor amaçlı bina ve tesisler kurmak ve işletmek.
 3. Dernek üyelerinin kaynaşması ve dayanışmalarını sağlamak amacıyla gezi, gösteri, eğlence, gece, spor müsabakaları ve benzeri çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek, ve yurtdışındaki ülkelerde yaşayan köylülerimiz arasında sosyal ekonomik ve kültürel alanlarda etkin dayanışmayı sağlamak.
 4. Eğitimi desteklemek amacıyla maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek, ayni veya nakti yardımlar sağlamak, bu amaçla maddi durumu iyi olmayan üyelere  yardım etmek,
 5. Dernek faaliyetlerini daha iyi tanıtmak, eğitim, kültür, sanat, doğa, tarih, bilimsel ve teknolojik amaçlarla broşür, dergi, bülten ve benzeri görsel ve yazılı süreli-süresiz yayınlar çıkartmak,
 6. Üyelerin istirahat ve birlikte olmalarını temin maksadıyla lokal ve dinlenme tesisleri açmak,
 7. Gerektiğinde dernek faaliyetlerini etkin yürütmek için gerekli personel istihdam etmek, uzmanların çalışmalarından istifade etmek, çalıştırmak ve çıkartmak.
 8. Dernek adına yapılan çalışmaları kalıcı hale getirmek için dernek bünyesinde arşiv veya kütüphane oluşturmak.
 9. Dernek adına taşınır veya taşınmaz mal satın almak, kullanmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bu taşınmazlar üzerinde dernek amacını gerçekleştirmek üzere her türlü tasarrufta bulunmak.
 10. Taşıtlı Köyünün ulaşım olanaklarını iyileştirmek, su kaynaklarının korunmasını ve iyi bir şekilde işletilmesini sağlamak, tesisat ve projelerini yapmak ve uygulatmak, mezarlıklarının düzenli ve bakımlı olmasını sağlamak, iletişim olanaklarını zenginleştirmek, sağlık ve eğitim hizmetlerini almasını sağlamak, ormanların, mera ve yaylakların korunmasını, iyileştirilmesini sağlamak ve benzeri köy ve köy halkı yararına olan bilumum iş ve işlemleri yapmaktır.

 

MADDE 4-)  ÜYE OLMA HAKKI

 

Derneğin amacını benimseyen ve görevlerini gerçekleştirmeyi isteyen medeni haklarını kullanma ehliyetini ifa etmekten men edilmiş bulunmayan ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu üyelik müracaatları için 30 gün içinde üyeliğin kabul veya reddi şeklinde başvuru sahibine yazıyla bildirir. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Derneğe tüzel kişiler de üye olabilir. Ancak, tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ve temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Derneğin asli üyelerinin yanında, Derneğe fahri üye de kabul edilir. Ancak, fahri üyelerin oy ile seçme ve seçilme hakları yoktur. Önemli yararlılıkları olan fahri üyelere yönetim kurulu kararı ile Onur belgesi verilir.

 

 MADDE 5 -) ÜYELİK AİDATI

Dernek üyelerinin ödeyecekleri aidat (ödenti) tutarı aylık 10.000.000.-TL, yıllık 120.000.000.-TL’ dir. Genel kurulun toplanması sırasında gündeme alınmak suretiyle bu aidat miktarını artırıp eksiltebilir.

 

MADDE 6-) ÜYELİKTEN  ÇIKMA ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, dernek tüzüğüne aykırı davrananlar, yönetim  kurulu kararı ve yetkisi olmadan derneği kendi menfaatleri için kullananlar, kendi başlarına dernek hakkında açıklamalarda bulunanlar ile derneğe zarar verdikleri anlaşılanların üyelikleri, yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetimi kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanlar Genel Kurula itirazda bulunabilirler.

 

MADDE 7-)  ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy, seçme ve seçilme hakları  yoktur. Ancak, ister ise derneğe aidat ödeyebilirler ve bağışta bulunabilirler. Her üye istifa hakkına sahiptir.

 

MADDE 😎  DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları,

 1. a) Genel Kurul,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Denetleme Kurulu ‘dur.

Dernekte başka organlar (Disiplin Kurulu, Onur Kurulu gibi)  da kurulabilir, bu hususta genel kurul yetkilidir. Ancak bu organlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

MADDE 9-)  GENEL KURUL

Dernek, Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden olağan genel kurul toplantısını  İKİ YILDA BİR MAYIS AYI’NDA yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteğine göre olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri  arasından üç kişilik bir heyeti toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

MADDE 10-) ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce Mahallin En Büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir. Toplantı, başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin En Büyük Mülki Amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 11-) TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 12-)  TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmamış ise  durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı  sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 13-) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

         Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 14-) GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ

Aşağıdaki  hususlar  genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • 1-Dernek organlarının seçimi,
 • 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülüp, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan  tahmini bütçenin  görüşülüp aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,

5-Dernek için  taşınmaz  mallar alınması,  mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Derneğin fesih edilmesi,

7-Dernek şube ve temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, şube ve temsilciliklerin kapatılmasına karar vermek,

8-Yurtdışında faaliyette bulunma ile yurtdışında şube veya temsilcilik açılmasına yetki vermek, bu şube ve temsilciliklerin kapatılmasına karar vermek,

 • 9-Federasyon oluşturmaya, federasyona katılmaya veya federasyondan ayrılmaya yetki ve karar vermek,

10-Mevzuatta  ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

 

MADDE 15-)  OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların ve oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya boş bir kaba atılmasıyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık tasnif yapılarak belirlenen oylardır.

 

MADDE 16-)  YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu (9) ASİL ve (5) YEDEK  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu toplantılarına art arda iki veya toplam beş kez katılmayanların, yönetim kurulu üyelikleri düşürülür.

 

Yönetim Kurulu Aşağıdaki Görevleri Yerine Getirir:

 1. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2. b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. c) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak,
 4. d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde 10 gün içinde Mahallin en Büyük Mülki Amirliğine bildirmek,

 

Yönetim kurulu, görev bölümünü Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sayman, Genel Sayman Yardımcısı ve üyelerini seçilenler arasından belirler. Yönetim kurulu, en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden belirlediği gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

MADDE 17-) YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

 

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 18-)  DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ

Denetleme kurulu, (3) ASİL ve (3) YEDEK olmak üzere genel kurulca  seçilir. Bu kurul denetleme görevini, dernek tüzüğünde ve mevzuatta tespit edilen esas ve usullere göre altı ay aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını, bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

MADDE 19-) ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleki ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin En Büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 20 -) ŞUBE VE TEMSİLCİLİK İLE FEDERASYON

Şube ve temsilcilik açılmasına, açılmış şube ve temsilciliklerin kapatılmasına genel kurul tarafından karar verilir. Genel kurul bu konudaki yetkisini yönetim kuruluna devredebilir.  Bu konuda genel kurulca karar verilmesi halinde verilecek yetkinin biçim ve koşulları, şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri, genel kurulda nasıl temsil edilecekleri de aynı kararda belirtilir.

Derneğin federasyonda kurucu üye olmasına, mevcut federasyonlara katılmaya veya ayrılmaya genel kurulca karar verilir. Genel kurulca bu konuda karar verilmesi halinde federasyonda derneği temsil edecek temsilciler de aynı zamanda belirlenir.

 

MADDE 21-) DERNEĞİN GELİRLERİ

 1. a) Üye aidatları.
 2. b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, gece, gezi, yemek, çay, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 4. d) Bağış ve yardımlar.
 5. e) Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. f) Derneğin amaç, faaliyet ve çalışma konularından elde edeceği  diğer gelirler.

 

MADDE 22-)  DEFTER VE KAYITLAR

Dernek, faaliyetleri ile ilgili olarak yasal olarak gerekli kayıt ve defterleri denetlenmeye elverişli ve muhasebe tekniklerine uygun olarak düzenli olarak tutar.

İşletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, Dernek aşağıdaki defterleri tutacaktır.

1)Üye kayıt defteri,  2) Karar defteri,  3) İşletme hesabı defteri,

4) Envanter defteri.

Bilanço esasına göre defter tutulması halinde, Dernek aşağıdaki defterleri tutacaktır.

1)Üye kayıt defteri, 2) Karar defteri, 3) Yevmiye defteri, 4) Büyük defter

5) Envanter defteri.

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap Dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Kuruluşta hesap dönemi, kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta son erer.

Defterler mevzuatın gerektirdiği şekil ve zamanda tasdik ettirilir.

 

MADDE 23-)  GELİR VE GİDERLERDE USUL

Gelirler alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere (5) yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden (30) gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini Mahallin En Büyük Mülki Amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişilerin dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin En Büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir.

Dernek giderleri ise harcama belgesi ile yapılır. Belgelendirilmeyen giderler için Vergi Usulü Kanununun  234  üncü maddesinde yer alan gider pusulasındaki  asgari bilgilerin bulundurulacak  şekilde gider makbuzu düzenlenir.

Dernekler tarafından bedelsiz olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri, derneğin yetkili organlarının kararı, buna bağlı olarak düzenlenecek  gider makbuzu ile tevsik eder.

 

MADDE 24-)  DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak amacıyla, dernek organları ve görevlilerine dernek faaliyetleri ile işlemlerde yol göstermek ve yardımcı olmak, tek veya ayrı metinler hazırlatıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler de çıkarılabilir.

 

MADDE 25-)  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan ve Olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek  koşuluyla tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması ve karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3 sinin oyu ile yapılır.

MADDE 26-)  LOKAL AÇMA

 

Dernek, merkez ile şube veya temsilciliğinin bulunduğu mahallerde lokal açabilir. Açılan lokal dernek yararına çalıştırıldığı dernek üyelerine işletilmek üzere verilebilir. Dernek yararına olmak üzere ihtiyaç duyduğu toplantı, nişan, düğün, nikah ve benzeri sosyal etkinlikler amacıyla kullanılabilir.

 

MADDE 27-) DERNEĞİN FESHİ

 

Dernek genel kurulu, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Genel kurul, derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 sinin toplantıda hazır bulunmaları gerekir. İlk toplantıda çoğunluk olmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda sayı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Fesih konusunun kararını, katılan üyelerin 2/3 sinin vermesi zorunludur. Tasfiye ile ilgili Genel Kurulca üyeler arasından tasfiye için 3 kişi görevlendirilir. Feshine karar verildikten sonra   feshe ilişkin evrak ve belgeleri yönetim kurulu, (5)  gün içinde mülki amirliğine yazı ile bildirir.

 

MADDE 28-)  DERNEĞİN TASFİYE ŞEKLİ

 

Fesih kararı ile birlikte derneğe ait para ve mallar derneğin borcu ödendikten sonra kalan para ve malları, Taşıtlı Köyü Tüzelkişiliği Köy Bütçesine devredilir. Tasfiye ve intikal hükümet komiseri ve maliye temsilcisi gözetiminde yapılır.

 

MADDE 29-)  TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN HÜKÜMLER

 

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

10

MADDE 30-) DERNEK KURUCULARI

 

DERNEK KURUCULARININ ADI VE SOYADI, MESLEK SANATLARI,

İKAMETGAHLARI VE TABİİYETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI Uyruğu Mesleği
1 PAŞO AKTAŞ  T.C. Esnaf
2 VEYSEL CANSIZ  T.C. Serbest
3 ORHAN AKKURT  T.C. Esnaf
4  EDNAN ALMAZ  T.C. Şoför
5  NİHAT VURAL  T.C. İşletmeci
6 VEYSEL KELEBEK  T.C. Esnaf
7 VELİ TUNÇ  T.C. İşçi
8 HÜSEYİN KARDUMAN  T.C. Serbest
9  POLAT ŞİMŞEK  T.C. Esnaf
10 HASAN AKKURT  T.C Esnaf
11  İBRAHİM FAKİR  T.C. Serbest
12  VELİ ÇAKIR  T.C. Serbest
13 MEHMET ASLAN  T.C. Şoför
14 MEHMET DERTLİ  T.C. Esnaf
15 NİHAT KELEBEK  T.C. Serbest
16  CEMAL GÜNGÖR  T.C. Serbest
17  TURSUN ÇELİK  T.C. Esnaf
18  CEMAL GÜNDOĞDU  T.C. Serbest
19  VELİ KILIÇ  T.C. Serbest
20  VEYSEL YILDIZ  T.C. Serbest

 

 

GEÇİCİ MADDE 1-)  YÖNETİM KURULU

 

İlk genel kurula kadar görev yapacak yönetim kurulu üyeleri tamamı T.C. uyruklu olup, görevleri aşağıdaki gibidir.

 

ADI SOYADI Görevi Mesleği
1 PAŞO AKTAŞ  Başkan Esnaf
2 VEYSEL CANSIZ  Başkan       Yardımcı Serbest
3 ORHAN AKKURT Genel Sekreter Esnaf
4  EDNAN ALMAZ Genel Sek.Yrd. Şoför
5  NİHAT VURAL Genel Sayman İşletmeci
6 VEYSEL KELEBEK Genel Say. Yrd. Esnaf
7  HIDIR FAKİR Üye İşçi
8  VELİ TUNÇ Üye Serbest
9  POLAT ŞİMŞEK  Üye Esnaf

 

 

 

 

 

GEÇİCİ MADDE 2 -)  DENETLEME KURULU

 

İlk genel kurula kadar görev yapacak denetleme kurulu üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

 

 

 

1 HASAN AKKURT  T.C Esnaf
2  İBRAHİM FAKİR  T.C. Serbest
3  VELİ ÇAKIR  T.C. Serbest


12